Táborový řád

Na tábor jezdíme proto, abychom se měli dobře, užili si co nejvíce legrace, zábavy a her. Proto máme tato jednoduchá pravidla:

 • Dodržuji táborový řád a program dne.
 • Neopouštím areál tábora bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 • Poslouchám pokyny a rady kteréhokoliv vedoucího a vedení tábora.
 • Chodím vždy včas na jídlo, nástupy a začátky her a aktivit. Na jídlo chodím společně se svým oddílem a vedoucím. Beru si jen to, co sním a dodržuji pravidla kulturního stolování. Pokud jsem chlapec, nenosím v jídelně na hlavě čepici.
 • V táboře a na výletech se chovám tak, abych nedělal ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům.
 • Dbám na poctivou osobní hygienu (mytí rukou před jídlem a po toaletě, sprchování, čištění zubů ráno, ale i večer).
 • Udržuji pořádek a čistotu ve svém srubu, v jejím okolí a stejně tak v areálu celého tábora.
 • Chráním táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případné poškození nebo ztrátu ohlásím kterémukoliv vedoucímu. Chráním také svůj osobní majetek před poškozením a ztrátou. Případné poškození nebo ztrátu ohlásím kterémukoliv vedoucímu. Poškodím-li majetek tábora nebo jiného táborníka, jsem povinen tuto škodu nahradit.
 • Nalezené věci odevzdám jejich majiteli. Pokud neznám majitele, odevzdám tyto věci kterémukoliv vedoucímu do „Ztrát a nálezů“. V žádném případě si tyto věci nenechávám, mohlo by to být považováno za krádež.
 • Chráním přírodu, nepoškozuji stromy, nelámu větve, neničím lesní porost.
 • Pracovní a sportovní náčiní si půjčuji u vedoucího a také mu ho včas nepoškozené vrátím.
 • Peníze a jiné cennosti si mohu uschovat u svého vedoucího. Pokud tak neučiním, za jejich případnou ztrátu nelze ručit.
 • Pokud se necítím zdráv nebo se zraním, okamžitě to nahlásím zdravotníkovi nebo kterémukoliv vedoucímu, i kdyby se mi to zdálo nevýznamné (například klíště). To stejné udělám i v případě, že se jedná o mého kamaráda táborníka.
 • Koupat se mohu, pouze když mi to dovolí vedoucí a za jeho dohledu.
 • Dobu poledního klidu využívám k odpočinku a nepobíhám po areálu tábora.
 • Dobu mezi večerkou a budíčkem využívám ke spánku. Zbytečně neopouštím svou chatku, chovám se tiše a neruším své kamarády ve své ani v jiné chatce, kteří chtějí spát.
 • Vím, že je na táboře zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a dodržuji to.
 • Neubližuji jiným kamarádům, nešikanuji je, neperu se, nepoužívám vulgární slova, ale rád každému pomohu a vyhýbám se hádkám a sporům.
 • Za nedodržování a soustavné porušování táborového řádu mohu být potrestán napomenutím nebo podmínečným vyloučením. Při závažném porušení táborového řádu mohu být z tábora vyloučen bez nároku na náhradu za zbytek pobytu.