Podmínky přihlášení na letní tábory dětského spolku Ihaha z.s.

Na tábory dětského spolku Ihaha z.s. se může přihlásit dítě ve věku od 6 do 17 let (podle zaměření jednotlivých táborů), v případě nižšího věku dítěte záleží na individuálním posouzení dle schopností a samostatnosti dítěte.

Je možné se přihlásit na tábory:

 • Jarní Pidihaháček (29. 03. – 01. 04. 2018)
 • Ihaháček I. běh (01. – 12. 07. 2018)
 • Ihaháček II. běh (16. – 27. 07. 2018)
 • Ihahalegie (01. – 12. 07. 2018)
 • Letní Ihahaškola I. běh (15. – 21.08.2018)
 • Letní Ihahaškola II. běh (23. – 29.08.2018)
 • Letní Pidihaháček I. běh (15. – 21.08.2018)
 • Letní Pidihaháček II. běh (23. – 29.08.2018)
 • Podzimní Pidihaháček (27. – 30. 10. 2018)

Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity.

Příjezd a odjezd z tábora

Příjezd: první den tábora mezi 9. a 11. hodinou
Odjezd: poslední den tábora mezi 16. a 18. hodinou

Cena

Cena pobytu na Jarním Pidhaháčku je 1.900,- Kč (tisíc devět set korun českých).
Cena pobytu na Ihaháčku a Ihahalegii je 5.650,- Kč (pět tisíc šest set padesát korun českých).
Cena pobytu na Letním Pidhaháčku je 3.300,- Kč (tři tisíce tři sta korun českých).
Cena pobytu na Letní Ihahaškole je 3.650,- Kč (tři tisíce šest set padesát korun českých).
Cena pobytu na Podzimním Pidhaháčku je 1.900,- Kč (tisíc devět set korun českých).

V ceně je zahrnuto:

 • ubytování (elektrizované osmimístné sruby, u Ihahalegie armádní polní tábořiště)
 • pojištění tábora
 • strava 5x denně
 • pitný režim (po celý den v neomezeném množství)
 • úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, herna, sociální zařízení)
 • místní poplatky
 • zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření
 • realizační tým (hl. vedoucí, hospodář, vedoucí, praktikanti, pomocníci, kuchaři)
 • celodenní program
 • sportovní, jazykové a kancelářské pomůcky nezbytné k programu tábora
 • ceny za soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky, apod.)

Zdravotní stav

Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti, zahrnuje i Upozornění, které nesmí být starší více než 1 den před nástupem dítěte na tábor. Je potřeba odevzdat při odjezdu Zdravotní způsobilost dítěte, kterou vyplňuje lékař a nesmí být starší více než 1 rok (ke stažení na www.ihahacek.cz). Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor zaznamenat do formuláře všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě pravidelně užívá, pokud se jedná o odbornou medikaci, léky na předpis, je potřeba k podávání léků poskytnout i zprávu od lékaře, kde bude uvedena aplikace léků. Dále musí být vyplněná a podepsaná Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte.

Platba

Platbu je nutné provést do 30 dnů po přihlášení (možná domluva, pozdější datum platby či rozdělení platby na více částí), nejpozději však do 31. 05. 2018, jinak bude přihláška považována za neplatnou.

Platba na účet FIO banka č.: 2300730768/2010, var. symbol: rodné číslo dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno či jména dětí (při platbě více pobytů najednou)

Možnosti platby:

 • bankovním převodem
 • vložením na účet
 • oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele)
 • sponzorským darem

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením dítěte na tábory spolku Ihaha,z.s. souhlasí zákonní zástupci dítěte se zpracováním osobních údajů pro účely administrace tábora.

Souhlas k pořizování obrazové a video dokumentace

Přihlášením dítěte na tábory dětského spolku Ihaha, z.s. udělují zákonní zástupci dítěte souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů na těchto táborech. Souhlasí s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách www.ihahacek.cz, www.facebook.com/rancslunicko a dalších sociálních kanálů jako YouTube, Twitter, Instagram aj. Rovněž souhlasí s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace tábora. V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a nesouhlasu k pořizování obrázkové dokumentace kontaktujte spolek Ihaha, z.s..

STORNO podmínky

Přihlášku dítěte na letní tábor je možné stornovat nejpozději do 31. 05. 2018 včetně, a to za manipulační poplatek 1000 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Přihlášku dítěte na jarní a podzimní tábor je možné stornovat nejpozději 15 dnů před dnem začátku tábora, a to za manipulační poplatek 500 Kč. Pokud je provedeno storno po tomto datu, má rodič nárok na vrácení stravného, což je 100 Kč na den.

Pokud by dítě muselo odjet v průběhu tábora ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů, ev. z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv či život v táboře, má rodič nárok na vrácení stravného za zbývající část pobytu.

V případě vážných výchovných prohřešků dítěte, vedoucích k jeho vyloučení z tábora, nevzniká rodiči nárok na zaplacení jakékoliv finanční částky.

Storno je nutné doručit písemně na adresu Ihaha, z.s., Bučovice 20, 25901 Votice.